Item 12 - Dome Energy AB. Transaction with PEDEVCO

Item 12 - Dome Energy AB. Transaction with PEDEVCO

Item 12 - Dome Energy AB. Transaction With PEDEVCO

Dome Energy AB. has entered into an agreement for the merger/sale of it’s wholly owned Subsidiary Dome Energy Inc. with US NYSE listed company PEDEVCO Corp. The transaction, will see Dome Energy AB. shareholders receive a total of ~152.6 million shares of newly issued PEDEVCO common shares, representing ~64% of the total shares in the newly merged entity.

Assets

It is anticipated that the production for Dome PEDEVCO will be approximately 3,300 boepd with proven reserves of approximately 20 million barrels of oil equivalent, once first part of drilling program in Colorado is concluded. Contained within the asset base is acreage and assets with the potential for 10,000 boepd that can be economically developed at today’s oil price environment.

Dome Energy Inc.’s assets contain low OPEX, long-life conventional production and reserves whilst PEDEVCO’s assets contain shale production and prime shale acreage in Colorado that is scalable and economic at $40-60 per barrel.

Balance Sheet

The combination of the Companies will strengthen the overall balance sheet. The Merged Company will have an estimated EBITDA of $35 million, based on production of ~ 3,300 boepd. The PV-10 of the proven reserves will be $280 million.

Management

Paul Morch, will become CEO and President of Dome PEDEVCO, with the current CEO of PEDEVCO, Frank Ingriselli, becoming Chairman of the new Board. The new board will have proven operational expertise in shale plays along with an experience in US public Company Reporting & compliance.

Distribution of new shares to Dome Shareholders

After paying costs, Dome will distribute the received shares of Pedevco to its shareholders through a one-time dividend. This will be net of cost and debt in Parent Company. The distribution will take place as soon as possible, after shareholders’ approval post-merger.

Tax effect on Dome Shareholders

The distribution of shares in PEDEVCO is intended to be made under the Lex ASEA-provisions and will thus not result in any immediate Swedish tax consequences.

Dome Energy AB.

Following the sale of it’s subsidiary, Dome Energy AB. is planned to remain as a NASDAQ OMX listed entity and with a new business plan and assets.

Planned Completion Date

By November 19, 2015.

For further information please contact:

Susanna Helgesen, CFO

Phone: +46 708 27 86 36

US phone: +1 281 558 8585

E-mail:

Dome Energy AB:s transaktion med PEDEVCO

Dome Energy AB har ingått ett avtal om samgående/försäljning av det helägda dotterbolaget Dome Energy Inc. med amerikanska NYSE-börsnoterade bolaget PEDEVCO Corp. Transaktionen kommer att innebära att Dome Energy AB:s aktieägare får totalt ~152 600 000 aktier av nyemitterade PEDEVCO stamaktier, vilket kommer att motsvara ~64% av det totala antalet aktier i det sammanslagna bolaget.

Tillgångar

Produktionen för Dome PEDEVCO beräknas till ca 3 300 fat oljeekvivalenter per dag med 20 miljoner fat oljeekvivalenter i bevisade reserver när första delen av borrprogrammet i Colorado är avslutad. Tillgångsbasen omfattar en areal med produktionspotential om 10 000 fat oljeekvivalenter per dag som bedöms vara ekonomisk att utveckla med dagens oljepris.

Dome Energy Inc:s tillgångar är konventionella med låg produktionskostnad och lång livslängd medan PEDEVCO:s tillgångar omfattar skifferoljeproduktion samt oborrade tillgångar i den främsta skifferarealen i Colorado som är skalbar och ekonomiskt på $40-60 per fat.

Balansräkning

Kombinationen av bolagen kommer att stärka balansräkningen och det sammanslagna bolaget kommer att ha en beräknad EBITDA på $35 miljoner baserat på en estimerad produktion om ~3 300 fat oljeekvivalenter per dag. Det diskonterade värdet (10%) på bevisade reserver kommer att uppgå till $280 miljoner.

Ledning

Paul Morch, blir VD och koncernchef för Dome PEDEVCO, med nuvarande VD för PEDEVCO, Frank Ingriselli, blir ordförande i den nya styrelsen. Den nya styrelsen kommer att ha lång operationell expertis inom skiffer samt erfarenhet av noterade amerikanska bolag vad avser rapportering och börsregler.

Fördelning av nya aktier till Domes aktieägare

Efter att ha betalat kostnaderna kommer Dome att distribuera de mottagna aktierna i Pedevco till sina aktieägare genom en engångsutdelning. Detta kommer att vara efter kostnader och återbetalning av skuld i Moderbolaget. Utdelningen kommer att äga rum så snart som möjligt, efter aktieägarnas godkännande och genomförd sammanslagning.

Skatteeffekt för Domes Aktieägare

Utdelningen av aktier i PEDEVCO är avsedd att ske i enlighet med Lex ASEA-bestämmelserna och kommer därför inte att leda till några omedelbara svenska skattekonsekvenser.

Dome Energy AB.

Efter försäljningen av dotterbolaget är planen att Dome Energy AB ska kvarstå som ett NASDAQ OMX börsnoterat bolag och med en ny affärsplan och nya tillgångar.

Planerat slutdatum

19 November 2015

För mer information var vänlig kontakta:

Susanna Helgesen, CFO

Tel: +46 708 27 86 36

US tel: +1 281 558 8585

E-mail: