Vyberte Jednu Ze Tří Možností

Vyberte Jednu Ze Tří Možností

Test 11, OTÁZKY, KLÍČ+ VYSVĚTLENÍ úroveň 1

Vyberte jednu ze tří možností:

1. He ……………………………………. the question.

a) doesn´t understandb) isn´t understandingc) can´t to understand

2. It doesn´t cost ten pounds. It ………………………… fifteen pounds.

a) costsb) is costingc) cost

3. I´m going shopping. Do you want to come (go) ……………………. me?

a) forb) with c) at

4. Something is burning. Can you …………………………….. it?

a) smellb) feelc) taste

5. I´m sure he ………………………………………… here.

a) doesn´tb) can´tc) isn´t

6. They ………………………………………………………… in summer.

a) don´t never travelb) never travelc) are never travelling

7. He ……………………….. born in 1870 in Ireland.

a) didb) isc) was

8. When ………………………………….. London? – Next Monday.

a) do you leaveb) did you leavec) are you leaving

9. I ……………………………………English books.

a) don´t readb) read notc) am not reading

10. Look at those flowers! Do you like …………………?

a) himb) themc) it

11. Do you have ………………………………………………….. it now?

a) to dob) doing c) do

12. We are going …………………………………. Paris next week.

a) inb) atc) to

13. …………………….. me why?

a) Speakb) Tellc) Say

14. ……………………… you like something to drink?

a) Wouldb) Doc) Can

15. How …………………………….. are these shoes?

a) lotb) muchc) many

KLÍČ:

1 A, 2 A, 3 B, 4 A, 5 C, 6 B, 7 C, 8 C, 9 A, 10 B, 11 A, 12 C, 13 B, 14, A, 15 B

VYSVĚTLENÍ:

1. AHe doesn´t understand the question. Nerozumí té otázce.

B He isn´t understanding…Gramaticky chybně. Sloveso UNDERSTAND

nevyjadřuje činnost, proto netvroří průběhový

čas.

CHe can´t understand the question.Nemůže pochopit tu otázku.

Za CAN´T nenásleduje TO, jelikož jde o

modální sloveso.

2.AIt doesn´t cost ten pounds. Nestojí to deset liber.

It costs fifteen pounds.Stojí to patnáct liber.

Bis costingNeexistující tvar. Sloveso COST nevyjadřuje

činnost, proto netvoří průběhový čas.

CThe shoes don´t cost fiftty pounds. Boty nestojí padesát liber.

They cost sixty pounds.Stojí šedesát liber.. – 3. os. množ. čísla bez

koncovky – s

3.BI´m going shopping. Jdu nakupovat.

Do you want to come (go) with me?Chceš jít se mnou?

AThat´s a present for me.To je dárek pro mě.

CLook at me!Podívej se na mě!

4.ASomething is burning. Can you smell it?Něco se pálí. Cítíš to? (Doslova: Můžeš to

cítit?) smell = cítit nosem

BCan you feel how warm it is?Cítíš, jak je to teplé?

CCan you taste it please?Můžeš to, prosím tě, ochutnat?

5. CI´m sure he isn´t here.Jsem si jistá, že tady není.

AI´m sure he doesn´t work here.Jsem si jistá, že tady nepracuje.

BI´m sure he can´t be here.Jsem si jistá, že tady nemůže být.

6.B They never travel in summer.V létě nikdy necestují.

Adon´t never travelPorušeno pravidlo jednoho záporu.

Care never travellingNEVER (příslovce frekvence) se nepoužívá s

přítomným časem průběhovým. (Nevyjadřuje

to, co (ne)probíhá právě nyní.)

7.CHe was born in 1870 in Ireland. Narodil se (doslova: byl narozen) v roce 1870

v Irsku.

8.CWhen are you leaving London? – Next Monday.Kdy odjíždíš z Londýna (doslova: Kdy opouštíš

Londýn?) – Příští pondělí.

AWhen do you usually leave work on Fridays?Kdy obvykle v pátek odcházíš z práce?

BWhen did you leave London? Kdy jsi odjel z Londýna (opustil Londýn)?

9.A I don´t read English books. Nečtu anglické knížky.

Bread notgramatický paskvil

CI am not reading an English book now. Nyní nečtu anglickou knížku.

It´s a Czech book. To je česká knížka.

10.BLook at those flowers? Do you like them? Podívej se na ty květiny! Líbí se ti?

(doslova: Máš ráda je?)

ALook at that man? Do you like him?Podívej se na toho chlapa! Líbí se ti?

(doslova: Máš ráda jeho?)

CLook at that flower? Do you like it?Podívej se na tu květinyu! Líbí se ti?

11.ADo you have to do it now?Musíš to dělat teď?

HAVE není modální sloveso, proto musí

následovat před dalším slovesem TO.

BI like doing it.Ráda to dělám. (Doslova: Mám ráda dělání

toho.)

CI needn´t do it now.Nemusím to dělat teď.

NEEDN´T – modální sloveso, proto

nenásleduje před dalším slovesem TO.

12.CWe are going to Paris next week.Příští týden jedeme do Paříže.

AThey live in Paris.Žijí v Paříži.

BWe are at home (at school, at work).Jsme doma (ve škole, v práci).

13.B Tell me why!Řekni mně proč! Říci někomu = tell sb.

ADo you speak English?Mluvíte (hovoříte) anglicky?

CSay way!Řekni proč! Říci něco = say sth.

14.AWould you like sometning to drink? Chtěli byste něco k pití?

BDo you like this wine?Chutná vám (máte rádi) toto víno?

CCan (May) I offer you sometning do drink?Mohu vám nabídnout něco k pití?

15.BHow much are these shoes.Kolik stojí tyto boty?

AI´ve got a lot of pairs of shoes. Mám spoustu párů bot.

CHow many pairs of shoes have you got?Kolik párů bot máš?

1