1. Lekcia Revision

1. Lekcia Revision

1. LEKCIA REVISION

1/1 Úvod: Opakovanie pozdravov:

Hello, I´m glad to see you!

Báseň: Greetings

Text básne:Good morning, good afternoon,

Hello, Hi!

This is the way we great,

Goodbye.

Báseň : Hello, hello and welcome!

Text básne:Hello, hello

And welcome,

Welcome everyone!

1/2 Opakovanie: How are you today? Family

How are you today?

I am happy.

I am sad.

I am crying.

I´m tired.

I´m fine.

I´m well.

Pieseň: Brother John

Text piesne: Are you sleeping, are you sleeping?

Brother John, brother John.

Morning bells are ringing,

morning bells are ringing

ding, ding, dong.

Opakovanie dialógu:

What is your name?

My name is….

Where do you live?

How are you today?

How old are you?

Who is your family?

Are you a boy or a girl?

How many fingers have you got?

Ect.

Mother, Father, Sister, Brother and me – this is my family

Báseň: Family

Text básne:Mother, Father, Sister, Brother,

Come along with me.

Mother, Father, Sister, Brother,

This is our family.

Báseň: I love you, mummy

Text básne: I love you, mummy,

I love your eyes.

You are so lovely,

you are so nice

Pieseň: I love

Text piesne: I love you, you love me,

we are happy family.

With a very nice smile

and a kiss from me to you,

you can say you love me too.

I love them, they love me,

we´re best friends like

friends can be.

With a very nice smile

and a hug from me to you,

could you say you love me too?

1/3Opakovanie: Colours, Dress (Clothes)

Báseň: Red and yellow

Text básne:Red and yellow,

blue and green, blue and green.

Red and yellow,

blue and green,

black and white and brown.

What is your Mother /Father/sister/ brother wearing?

He/she is wearing...

Rozcvička: One, two, buckle my shoe

Text rozcvičky:

One, two, buckle my shoe,

three, four, open the door.

Five, six, pick up sticks,

seven, eight, lay them straight,

nine, ten, a good fat hen.

Hra: Who is that?

1/4Opakovanie: The parts of the body

He/she is a girl. He/she has got a head, two blue eyes, two ears, one nose, one mouth, brown hair, a neck, shoulders, knees, two hands, arms, ten fingers, legs, toes, feet.

He is a boy. She is a girl.

Pohybová hra: Head, shoulders

Text hry:

Head, shoulders, knees and toes,

Knees and toes, knees and toes

Head, shoulders, knees and toes

And eyes and ears and mouth and nose.

1/5 Opakovanie: Numbers

Pieseň: Ten little Indians

Text piesne:

One little, two little, three little Indians.

Four little, five little, six little Indians.

Seven little, eight little, nine little Indians.

Ten little Indian boys.

1/6 Pracovný list: Revision 1-1

Revision 1-2

1/7 Záver: Pozdrav: Goodbye

Metodické usmernenia k 1. lekcii:

K bodu 1/1: Opakovanie pozdravov. Učiteľ s deťmi zopakuje pozdrav, dbá na správnu výslovnosť. Zopakuje s deťmi uvítaciu báseň a dialóg.

Celé opakovanie realizuje učiteľ pomocou farebných obrázkov, manipulačných karát, pexesa. Zopakuje sa slovná zásoba, riekanky, vyčítanky, hry, básne a piesne podľa odporúčania. Učiteľ používa známe slovné spojenia, ktorými motivuje deti k tomu, aby si spomenuli na čo najširšiu slovnú zásobu. Modifikuje činnosti podľa obsahov–formou dramatizácie, pohybovým vyjadrením, hrovými činnosťami. Nutné je, aby učiteľ akceptoval pedagogické zásady a postupoval od opakovania jednoduchých výrazov k zložitejším. Zo psychického a psychologické dôvodu striedal pohybové hry s prácou v sede, pesničky s básňami tak, ako je uvedené v texte lekcie. Zároveň akceptuje úroveň skupiny pri tempe opakovania. Rozsah a dľžku opakovania rovnako prispôsobí schopnostiam, možnostiam a sústredenosti detí.

Príklad:

Učiteľ rozloží na stôl manipulačné karty s príslušnou slovnou zásobou s poukázaním: There are some pictures on the table. Describe the picture. Podľa potreby dáva pomocné obrázky. Ak dieťa nevie samostatne odpovedať, učiteľ povie odpoveď sám a dieťa po ňom zopakuje vetu 1-2x.

K bodu1/2: Opakovanie možno realizovať podľa predloženého obrázka, alebo učiteľ, resp. Dieťa mimikou znázorní stav a deti hádajú. Učiteľ môže využiť hudobno-pohybovú hru na sochy: deti pri hudbe tancujú, pri prerušení hudby učiteľ povie anglicky: I´m happy. Všetky deti vyjadria pokyn názorne.

Pri opakovaní piesne Brother John - deti chodia v kruhu, vo vnútri kruhu je dieťa, vybrané riekankou (One, two, three...) a po každej slohe opakuje s oproti stojacim dieťaťom základný dialóg.

Pri opakovaní básne Family učiteľ použije obrázkový materiál vhodný k obsahu opakovania. S deťmi si zopakujú jednotlivých členov rodiny,

K bodu 1/3: Najprv zopakujú farby pomocou obrázka a potom aj básničku. Učiteľ ukazuje príslušnú farbu na obrázku.

Jedno dieťa si vyberie obrázok, opíše ho slovami: for example: This is a blue skirt. My mother is wearing a skirt. A priloží obrázok k mame alebo k oblečeniu, prípadne podľa pokynu učiteľa: Put it on the table on the right side. Etc. Spolu s oblečením zopakujú aj farby.

Obdobne pokračuje ďalšie dieťa. Keď sú všetky predložené obrázky z daného súboru opísané a utriedené, zopakuje učiteľ s deťmi rozcvičku One, two, buckle my shoe. Pomaly hovorí text a zároveň predvádza príslušný pohyb. Postup opakovania je klasický, po veršoch, slohách, celý text. Dôležité je výrazné rytmizovanie textu. Rozcvičku je možné použiť vždy, keď sú deti unavené z jednotvárnej činnosti, nepokojné a pod.

Po relaxácii zoznámi deti s ďalšou činnosťou – hrou: Who is that? Učiteľ alebo dieťa opíše oblečenie niektorého dieťaťa v skupine. Ostatné deti hádajú, o ktoré dieťa ide. Učiteľ používa pri práci s deťmi pasívnu slovnú zásobu z minulého roka (pozri „Dodatkový slovní“) počas celej aktivity aj v ostatných činnostiach a podľa potreby ju priebežne dopĺňa novou. Čo najviac hovorí po anglicky!!!

K bodu 1/4: Učiteľ použije farebné obrázky na zopakovanie častí tela. Deti tiež odpovedajú na otázku Are you a girl or a boy? Potom sa zahrajú hru, pri ktorej deti ukazujú na sebe jednotlivé časti tela. Pri hre môže učiteľ striedať tempo piesne.

K bodu 1/5: Učiteľ použije obrázok 10 indiánov. Motivuje deti k slovnému opisu obrázka. Pri opakovaní čísel učiteľ uplatňuje individuálny prístup, vystrieda všetky deti. Spoločne si zaspievajú známu pieseň. Pri spievaní deti ukazujú počet na prstoch.

K bodu 1/6: Učiteľ spolu s deťmi preloží text na pracovnom liste a vysvetlia si postup práce podľa pokynov v texte lekcie, alebo na pracovnom liste. Tento postup platí pri práci na každom pracovnom liste. Deti dokreslia príslušné výrazy. Počas kreslenia učiteľ s deťmi individuálne opakuje a upevňuje opisy podľa textu pracovného listu. Pracovný list je iba na jednu hodinu. Na ďalšej hodine pri práci s lekciou č. 1 použijú ďalší pracovný list. Pri vykresľovaní členov rodiny deti individuálne podľa pokynov učiteľa opisujú členov rodiny, časti tela, oblečenie, farby. Vždy!! odpovedajú celou vetou.

Odporúčané didaktické pomôcky:

Obrázky, manipulačné karty podľa obsahu opakovania v lekcii. Stále pomôcky: farebné obrázky podľa obsahu lekcie, magnetická tabuľa, nahrávky piesní

1